Published: 2018-10-30

Articles

Impacts on Statistics Education in Big Data Era

Yanling Li, Chunyan Huang, Ling Zhou
Abstract 26 | PDF Downloads 12 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.5.023

Research on the Education of Industry-Education Integration for Geological Majors

Jiaguo Ren, Qianqian Wu, Zuozhen Han, Dongsheng Wang, Ke Gong
Abstract 26 | PDF Downloads 22 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.5.030

Excess Capacity of Higher Education Products Based on Duopoly Model

Bin Liu, Yajie Wang, Xiaomeng Wang, Junlong Chen
Abstract 13 | PDF Downloads 11 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.5.035

Regulation of Education Market Access Based on Mixed Oligopoly Model

Junlong Chen, Liuchang Xu, Feifan Mo, Zhiying Bian
Abstract 16 | PDF Downloads 9 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.5.036

Higher Education and Productivity in China

Shushu Li, Li Fu, Yong Ma
Abstract 11 | PDF Downloads 6 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.5.087

Research on Personalized Recommendation of Educational Resources Based on Big Data

Dewen Seng, Xiuli Chen, Xujian Fang, Xuefeng Zhang, Jing Chen
Abstract 7 | PDF Downloads 5 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.5.094

Exploration and Practice of Multi-Party Cooperative Education Mode Under the Background of New Engineering

Liyong Zhang, Xiaoyan Zhang, Tiejian Zhang, Junliang Liu, Hongying Yuan, Zhijian Shi
Abstract 8 | PDF Downloads 5 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.5.101

Research on Teaching Strategies of Sports Translation Based on Neurocognitive Science

Xiaoxuan Jia, Yimeng Fan, Shiqi Hu, Zhonghua Liu, Min Chao, Mingqiang Zhang
Abstract 14 | PDF Downloads 10 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.5.128

Research on Practice Teaching of Hydrology and Water Resources Specialty

Qianqian Wu, Jiaguo Ren, Zuozhen Han, Dongsheng Wang, Puchuang Gao, Qiang Wu
Abstract 11 | PDF Downloads 6 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.5.131