Published: 2018-12-30

Editorial

Message from Guest Editors

Daoquan Li, Xiang Li, Yuanguo Liu, Li Zhang
Abstract 27 | PDF Downloads 14

Articles

Educational Model and Practice of STEM Education+Creator

Yan Li, Qiaoliang Zhang, Wenfang Feng, Haibin Kang, Zheshi Bao, Song Wang
Abstract 20 | PDF Downloads 19 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.6.192

Analysis of the Learning-oriented Teaching of Masters in Water Conservancy Engineering

Xianqi Zhang, Xiaoyan Wu, Shikui Liang, Fei Liu, Yang Yang
Abstract 8 | PDF Downloads 5 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.6.216

Construction and Management of Computer Professional Education Laboratory in the Context of Big Data

Chunying Shi, Hui Hui Li, Chuanzhong Mao, Xiufang Shi, Yanjun Zhang, Jin Zhang
Abstract 8 | PDF Downloads 6 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.6.228

Role of Counsellors in the Cultivation of Innovative Talents from Students' Perspective

Shouhui He, Songtao Zhang, Xiaomin Zhang, Zhuangxian Guo, Caixia Liu, Lei Chen
Abstract 19 | PDF Downloads 6 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.6.283