Published: 2018-12-30

Editorial

Message from Guest Editors

Daoquan Li, Xiang Li, Yuanguo Liu, Li Zhang
Abstract 87

Articles

Educational Model and Practice of STEM Education+Creator

Yan Li, Qiaoliang Zhang, Wenfang Feng, Haibin Kang, Zheshi Bao, Song Wang
Abstract 148 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.6.192

Role of Counsellors in the Cultivation of Innovative Talents from Students' Perspective

Shouhui He, Songtao Zhang, Xiaomin Zhang, Zhuangxian Guo, Caixia Liu, Lei Chen
Abstract 94 | DOI https://doi.org/10.12738/estp.2018.6.283